Με την διαίρεση της XHTML σε κομμάτια, η W3C δημιούργησε πολλά μικρά και καλά-ορισμένα σετ στοιχείων της XHTML τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ξεχωριστά στις μικροσυσκευές.

Με την χρήση αυτών των υποδιαιρέσεων (modules) της XHTML, μπορούμε να φορτώσουμε στο υπολογιστικό σύστημα (υπολογιστή, palmtop, κινητό κτλ) που ανοίγει η ιστοσελίδα, μόνο αυτά τα κομμάτια της XHTML που χρειάζονται για να δουλέψει η ιστοσελίδα αυτή. Με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε μικρότερη επεξεργαστική ισχύ του palmtop, του κινητού κτλ. Βέβαια η χρήση των modules σε ιστοσελίδες που ξέρουμε ότι οι χρήστες θα την επισκέπτονται μόνο από υπολογιστές, είναι εντελώς αχρείαστες, καθώς η επεξεργαστική ισχύ ενός desktop ή ενός laptop είναι απείρως μεγαλύτερες από εκείνες ενός palmtop ή κινητού.

Παρακάτω θα δείτε τις 28 υποδιαιρέσεις της XTHML:
Module name Description
Applet Module Oρίζεται η ετικέτα <applet>
Base Module Ορίζεται η ετικέτα <base>
Basic Forms Module Ορίζονται όλες οι βσικές ετικέτες μιας HTML φόρμας
Basic Tables Module Ορίζονται όλες οι βσικές ετικέτες ενός πίνακα
Bi-directional Text Module Ορίζεται η ετικέτα <bdo>
Client Image Map Module Ορίζονται οι βασικές ετικέτες για το map μιας εικόνας
Edit Module Ορίζονται οι ετικέτες <del> και <ins>
Forms Module Ορίζονται όλες οι ετικέτες μιας HTML φόρμας
Frames Module Ορίζονται όλες οι ετικέτες για τα frames
Hypertext Module Ορίζεται η ετικέτα <a>
Iframe Module Ορίζεται η ετικέτα <iframe>
Image Module Ορίζεται η ετικέτα <img>
Intrinsic Events Module Ορίζονται γεγονότα (event attributes) όπως onblur, onchange κτλ.
Legacy Module Ορίζονται ετικέτες και ιδιότητες που είναι αποκλεισμένες απο την HTML 4.01
Link Module Ορίζεται η ετικέτα <img>
List Module Ορίζεται οι ετικέτες <ol>, <li>, <ul>, <dd>, <dt>, and <dl>
Metainformation Module Ορίζεται η ετικέτα <meta>
Name Identification Module Ορίζεται η ιδιότητα name η οποία είναι αποκλεισμένη απο την HTML 4.01
Object Module Ορίζεται τις ετικέτες <object> και <param>
Presentation Module Ορίζεται τις ετικέτες <b> και <i>
Scripting Module Ορίζεται τις ετικέτες <script> και <noscript>
Server Image Map Module Ορίζεται η ετικέτα <map>
Structure Module Ορίζεται τις ετικέτες <html>, <head>, <title>, και <body>
Style Attribute Module Ορίζεται η ιδιότητα style
Style Sheet Module Ορίζονταί όλοι οι κανόνες της CSS
Tables Module Ορίζονται όλες λοι ετικέτες που χρησιμοποιούνται μέσα σε ένα πίνακα
Target Module Ορίζεται η ιδιότητα target
Text Module Ορίζονται όλες οι ετικέτες που μορφοποιούν ή ομαδοποιούν κείμενο, όπως οι ετικέτες <p> and <h1>
Pin It