Με την ιδιότητα id προσδίδουμε στα στοιχεία της σελίδας μας ένα μοναδικό όνομα το οποίο το χρησιμοποιούμε για να αναφερόμαστε στα στοιχεία αυτά είτε μέσα από αρχεία script είτε μέσα από CSS στυλ. Δεν επιτρέπεται να υπάρχουν στην ίδια σελίδα δύο ή και περισσότερα στοιχεία με το ίδιο όνομα.

Παράδειγμα

Η ιδιότητα id σε παράγραφο
<p id="first-paragraph">Κείμενο μέσα στην παράγραφο</p>
Με τον παραπάνω κώδικα ορίζουμε μια παράγραφο χρησιμοποιώντας την ιδιότητα id για να της δώσουμε ένα μοναδικό όνομα first-paragraph
Pin It