Ορισμένοι χαρακτήρες (όπως < > &) είναι δεσμευμένοι από την HTML γιατί αυτοί χρησιμοποιούνται από την ίδια την γλώσσα HTML. Για να προσθέσουμε τέτοιους χαρακτήρες στην σελίδα μας, χρησιμοποιούμε κωδικούς διαφυγής (escape codes ή special entities) για κάθε έναν δεσμευμένο χαρακτήρα.

Ένας κωδικός διαφυγής αρχίζει από τον χαρακτήρα & , ακολουθεί ένας προκαθορισμένος κωδικός (που αποτελείτε από δύο ή περισσότερα λατινικά γράμματα) και τελειώνει με τον χαρακτήρα ; (ελληνικό ερωτηματικό). Για παράδειγμα ο κωδικός διαφυγής & lt; αντιστοιχεί στον χαρακτήρα <. Η HTML χρησιμοποιεί τον χαρακτήρα αυτόν για την εισαγωγή μιας ετικέτας. Όποτε λοιπόν θέλουμε να εμφανίσουμε στο κείμενο της σελίδα μας τον χαρακτήρα < θα γράφουμε τον κωδικό διαφυγής & lt;.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΧαρακτήραςΚωδικός διαφυγήςΕρμηνεία Συμβόλου
& nbsp; nbsp = non-breaking space
< & lt; lt = less than
> & gt; gt = greater than
& & amp; amp = ampersand
" & quot; quot = quote
' & apos; apos = apostrophe

Δείτε τους: Πλήρης Πίνακες Κωδικών Διαφυγής


Για παράδειγμα αν θέλουμε να εμφανίσουμε στην σελίδα μας την μαθηματική εξίσωση x < 25 + 100, θα το γράψουμε ως εξής:

Σωστός τρόπος:
x & lt; 25 + 100

Λάθος τρόπος:
x < 25 + 100

Στον Λάθος τρόπο ο browser όταν δει το σύμβολο < στον πηγαίο κώδικα θα περιμένει να ακολουθήσει το όνομα μιας HTML ετικέτας, δεν υπάρχει όμως κάτι τέτοιο με αποτέλεσμα να εμφανίσει την σελίδα μας λάθος.

Παραδείγματα:

Παπαδόπουλος & amp; Υιος

Αποτέλεσμα στον browser:

Παπαδόπουλος & Υιος
Μαθαίνω & quot;HTML& quot;

Αποτέλεσμα στον browser:

Μαθαίνω "HTML"
102 &gt; 94

Αποτέλεσμα στον browser:

102 > 94

Αλλα σύμβολα που χρησιμοποιούνται συχνά στις σελίδες

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΔΙΑΦΥΓΗΣ
ΧαρακτήραςΚωδικός διαφυγήςΕρμηνεία Συμβόλου
¢ & cent; cent
£ & pound; pound
¥ & yen; yen
§ & sec; section
© & copy; copy
® & reg; registered trademark
× & times; multiplication
÷ & divide; division


Δείτε τους: Πλήρης Πίνακες Κωδικών Διαφυγής

Ο κωδικός διαφυγής & nbsp;

Ο κωδικός διαφυγής & nbsp; αντιστοιχεί στο κενό (space). Στην ενότητα Η δομή της HTML και στην παράγραφο Ο τρόπος που διαβάζει ο browser ένα HTML αρχείο, αναφέραμε το εξής: όταν ένας browser διαβάζει ένα HTML έγγραφο, αγνοεί τα διαδοχικά κενά διαστήματα, τους στηλοθέτες (tabs) και τις αλλαγές γραμμών που βρίσκονται στον πηγαίο κώδικα HTML. Έτσι αν θέλουμε εμφανίσουμε στην σελίδα μας διαδοχικά κενά διαστήματα τότε χρησιμοποιούμε τον κωδικό διαφυγής & nbsp;

Για παράδειγμα αν ήθελα να γράψω τις λέξεις Κωδικός διαφυγής χωρισμένες μεταξύ τους με 6 κενά (spaces), τότε θα έγραφα:

Σωστός τρόπος:
Κωδικός & nbsp;& nbsp;& nbsp;& nbsp; διαφυγής

Λάθος τρόπος:
Κωδικός διαφυγής

Στον Λάθος τρόπο ο browser αγνοεί τα διαδοχικά κενά και εμφανίζει τις δύο λέξεις χωρισμένες μόνο με ένα κενό διάστημα, ενώ στον σωστό τρόπο θα εμφανίσει τις δύο λέξεις χωρισμένες με 6 κενά διαστήματα (4 κενά διαστήματα με τον κωδικό διαφυγής & nbsp ; και 2 κενά διαστήματα πριν και μετά τους κώδικες διαφυγής).
Pin It