Τα events (γεγονότα) εμφανίστηκαν στο πρότυπο HTML 4.0, προσθέτοντας την δυνατότητα ενεργοποίησης κώδικα JavaScript μετά ένα γεγονός που συμβαίνει στην λειτουργία μιας σελίδας ή από μια ενέργεια που κάνει ο χρήστης κατά την διάρκεια παραμονής του στην σελίδα.

Παρακάτω υπάρχουν όλα τα standard event που χρησιμοποιούνται στην HTML5. Με την σημείωση (HTML5) εμφανίζονται τα νέα γεγονότα που προστέθηκαν στην HTML5:


Events του αντικειμένου window

Τα παρακάτω events τοποθετούνται στην ετικέτα <body>:

 
Ιδιότητα Τιμή Περιγραφή
onafterprint (HTML5) script καλεί το script μετά την εκτύπωση της σελίδας
onbeforeprint (HTML5) script καλεί το script πριν την εκτύπωση της σελίδας
onbeforeonload (HTML5) script καλεί το script πριν την ολοκλήρωση της φόρτωσης της σελίδας
onblur script καλεί το script όταν ο χρήστης απομακρύνει τον κέρσορα απο το στοιχείο. Περισσότερα
onerror (HTML5) script καλεί το script όταν προκύψει λάθος στην σελίδα
onfocus script καλεί το script όταν ο χρήστης εστιάσει στο στοιχειο της σελίδας. Περισσότερα
onhashchange (HTML5) script καλεί το script όταν αλλάζει το string που βρίσκεται μετά το σύμβολο # στο URL (hash)
onload script καλεί το script όταν ολοκληρώνεται η φόρτωση της σελίδας. Περισσότερα
onmessage (HTML5) script καλεί το script όταν κάποιο μήνυμα στέλνεται ή λαμβάνεται απο τον server
onoffline (HTML5) script καλεί το script όταν η σελίδα αλλάζει στην κατάσταση offline
ononline (HTML5) script καλεί το script όταν η σελίδα αλλάζει στην κατάσταση online
onpagehide (HTML5) script καλεί το script όταν το παράθυρο είναι κρυμμένο
onpageshow (HTML5) script καλεί το script όταν το παράθυρο γίνεται ορατό
onpopstate (HTML5) script καλεί το script το URL της προηγούμενης επισκεπτόμενης σελίδας έχει αλλάξει
onredo (HTML5) script καλεί το script εκτελείται ένα redo (ακύρωση αναίρεσης) στην σελίδα
onresize (HTML5) script καλεί το script το παράθυρο αλλάζει διαστάσεις
onstorage (HTML5) script καλεί το script όταν αποθηκεύονται δεδομένα στον client
onundo (HTML5) script καλεί το script όταν εκτελείται ένα undo (αναίρεση) στην σελίδα
onunload (HTML5) script καλεί το script όταν ο χρήστης φεύγει απο την σελίδα


Events στις HTML φόρμες

Τα παρακάτω events χρησιμοποιούνται σε όλες τις ετικέτες της HTML5, αλλά περισσότερο χρησιμοποιείται στην ετικέτα <form> και σε στοιχεία μιας φόρμας.

Ιδιότητα Τιμή Περιγραφή
onblur script καλεί το script όταν ο χρήστης απομακρύνει τον κέρσορα απο το στοιχείο της φόρμας. Περισσότερα
onchange script καλεί το script όταν αλλάζει η τιμή του πεδίου της φόρμας. Περισσότερα
oncontextmenu (HTML5) script καλεί το script όταν εκτελείται κάποια λειτουργία απο το right-click menu
onfocus script καλεί το script όταν ο χρήστης εστιάσει στο πεδίο. Περισσότερα
onformchange (HTML5) script καλεί το script όταν η φόρμα αλλάζει
onforminput (HTML5) script καλεί το script όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει ή αλλάξει τα δεδομένα σε οποιοδήποτε απο τα πεδία. Τοποθετείται μόνο στην <form>
oninput (HTML5) script καλεί το script όταν ο χρήστης πληκτρολογήσει ή αλλάξει τα δεδομένα στο πεδίο
oninvalid (HTML5) script καλεί το script όταν ένα πεδίο έχει λάθος τιμή σύμφωνα με το validation
onselect script καλεί το script όταν ο χρήστης επιλέγει ένα στοιχείο. Περισσότερα
onsubmit script καλεί το script όταν η φόρμα γίνεται submit


Events στα media

Τα παρακάτω events χρησιμοποιούνται σε όλες τις ετικέτες της HTML5, αλλά περισσότερο χρησιμοποιείται στις ετικέτες <audio>, <embed>, <img>, <object>, and <video>

Ιδιότητα Τιμή Περιγραφή
onabort script  καλεί το script όταν εκτελείται ένα γεγονός abort
oncanplay (HTML5) script καλεί το script όταν το media (βίντεο ή audio) μπορεί να αρχίσει να παίζει, αλλά μπορεί να σταματήσει για φόρτωση του buffering
oncanplaythrough (HTML5) script καλεί το script όταν το media (βίντεο ή audio) μπορεί να αρχίσει να παίζει χωρίς να σταματήσει για φόρτωση του buffering
ondurationchange (HTML5) script  καλεί το script όταν το μέγεθος του media (βίντεο ή audio) αλλάζει
onemptied (HTML5) script  καλεί το script όταν το media (βίντεο ή audio) ξαφνικά σταματάει την ροή του buffering λόγο προβλήματος στο δίκτυο
onended (HTML5) script  καλεί το script όταν η αναπαραγωγή του media (βίντεο ή audio) φτάνει στο τέλος
onerror (HTML5) script  καλεί το script όταν προκείπτει πρόβλημα κατά την φόρτωση ενός στοιχείου
onloadeddata (HTML5) script καλεί το script όταν το media (βίντεο ή audio) έχει φορτωθεί
onloadedmetadata (HTML5) script Script to be run when the duration and other media data of a media element is loaded
onloadstart (HTML5) script καλεί το script όταν το media (βίντεο ή audio) ξεκινάει την φόρτωση των δεδομένων
onpause (HTML5) script  καλεί το script όταν γίνεται παύση της αναπαραγωγή του media (βίντεο ή audio)
onplay (HTML5) script  καλεί το script όταν ξεκινάει η αναπαραγωγή του media (βίντεο ή audio)
onplaying (HTML5) script  καλεί το script όταν η αναπαραγωγή του media (βίντεο ή audio) έχει ξεκινήσει
onprogress (HTML5) script  Script to be run when the browser is fetching the media data
onratechange (HTML5) script  καλεί το script όταν αλλάζει το rate του media (βίντεο ή audio)
onreadystatechange (HTML5) script  καλεί το script όταν αλλάζει η κατάσταση του ready-state
onseeked (HTML5) script  καλεί το script όταν αλλάζει η ιδιότητα seeking (δυνατότητα αναζήτησης) του media (βίντεο ή audio) αλλάζει απο true σε false
onseeking (HTML5) script  καλεί το script όταν η ιδιότητα seeking (δυνατότητα αναζήτησης) του media (βίντεο ή audio) είναι true και η αναζήτηση στο media έχει αρχίσει
onstalled (HTML5) script  καλεί το script όταν προκύπτει κάποιο σφάλμα
onsuspend (HTML5) script καλεί το script όταν η αναπαραγωγή του media (βίντεο ή audio) σταματάει πριν ολοκληρωθεί η φόρτωση τωφν δεδομένων του media
ontimeupdate (HTML5) script καλεί το script όταν αλλάζει η θέση της αναπαραγωγής (playing position) του media (βίντεο ή audio)
onvolumechange (HTML5) script καλεί το script όταν αλλάζει η ένταση του media (βίντεο ή audio) ή γίνεται mute
onwaiting (HTML5) script καλεί το script όταν σταματαει για κάποιο λόγο η αναπαραγωγή του media (βίντεο ή audio), αλλά περιμένει να ξανα αρχίσει


Mouse events

Ιδιότητα Τιμή Περιγραφή
onclick script  καλεί το script όταν ο χρήστης πατάει ένα κλικ
ondblclick script  καλεί το script όταν ο χρήστης πατάει διπλό κλικ
ondrag (HTML5) script  καλεί το script όταν ο χρήστης σέρνει (drag) ένα στοιχείο
ondragend (HTML5) script  καλεί το script όταν ο χρήστης ολοκληρώνει την διαδικασία του συρσήματος (drag) ενός στοιχείου
ondragenter (HTML5) script  καλεί το script όταν ο χρήστης σέρνει (drag) ένα στοιχείο σε ένα έγκυρο σημείο
ondragleave (HTML5) script  καλεί το script όταν ο χρήστης αρχίσει να σέρνει (drag) ένα στοιχείο
ondragover (HTML5) script  καλεί το script όταν ο χρήστης σέρνει (drag) ένα στοιχείο επάνω σε ένα έγκυρο σημείο
ondragstart (HTML5) script  καλεί το script όταν ο χρήστης αρχίσει να σέρνει (drag) ένα στοιχείο
ondrop (HTML5) script  καλεί το script όταν ο χρήστης αφήνει ένα στοιχείο σε ένα έγκυρο σημείο μετά από σύρσιμο (drag)
onmousedown script  καλεί το script όταν ο χρήστης πατάει κάποιο κουμπί του mouse
onmousemove script  καλεί το script όταν ο χρήστης κεινεί τον δείκτη του mouse
onmouseout script καλεί το script όταν ο χρήστης πέρνει τον δείκτη του mouse του επάνω απο ένα στοιχείο
onmouseover script καλεί το script όταν ο χρήστης φέρνει τον δείκτη του mouse του επάνω απο ένα στοιχείο
onmouseup script  καλεί το script όταν ο χρήστης ελευθερώνει το κουμπί του mouse του, μετά από πάτημα
onmousewheel (HTML5) script  καλεί το script όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί το wheel (την μικρή ροδέρλα που χρησιμοποιούμε για scrolling) του mouse του
onscroll (HTML5) script  καλεί το script όταν ο χρήστης κάνει scrolling


Events του πληκτρολογίου

Ιδιότητα Τιμή Περιγραφή
onkeydown script  καλεί το script όταν ο χρήστης πατάει ένα πλήκτρο και δεν το ελευθερώνει
onkeypress script  καλεί το script όταν ο χρήστης πατάει ένα πλήκτρο και το ελευθερώνει
ondrag script  καλεί το script όταν ο χρήστης ελευθερώνει ένα πλήκτρο μετά από πάτημα του
Pin It