Στην τελευταία ενότητα του Αφιερώματος Δημιουργείστε Ερωτηματολόγια Ερευνών με το Google Docs παραθέτουμε μερικά links που αφορούν συμβουλές και πρακτικές για την σωστή σχεδίαση Ερωτηματολογίων και την σωστή διεξαγωγή μιας έρευνας-δημοσκόπησης (γενικά):

Pin It