Με την ιδιότητα dir ορίζουμε την κατεύθυνση του κειμένου. Σε κάποιες γλώσσες, κυρίως των ανατολικών χωρών, η κατεύθυνση του κειμένου είναι από τα δεξιά προς τα αριστερά. Η ιδιότητα dir δημιουργήθηκε για να υποστηρίζει την εμφάνιση τέτοιων γλωσσών στο Web.

Η ιδιότητα dir μπορεί να πάρει δύο τιμές: ltr (Left To Right) και rtl (Right To Left)

Παράδειγμα

Κείμενο γραμμένο απο τα δεξιά προς τα αριστερά
<p dir="rtl">Κείμενο από τα δεξιά προς τα αριστερά</p>
Pin It