Με την ιδιότητα accesskey ορίζουμε έναν χαρακτήρα του πληκτρολογίου με τον οποίο, όταν θα τον πατάμε μαζί με το κουμπί ALT, θα έχουμε άμεση προσπέλαση σε κάποιο στοιχείο της σελίδας (δηλαδή λειτουργεί σαν συντόμευση)

Παράδειγμα 1

Η ιδιότητα accesskey
<input type="button" accesskey="b" VALUE="Go!" onclick="javascript:window.location.href='accesskey_example.html'">
Ο παραπάνω κώδικας εισάγει στην σελίδα μας ένα κουμπί φόρμας το οποίο όταν το πατήσουμε μας μεταφέρει στην σελίδα accesskey_example.html

Παράδειγμα 2

Η ιδιότητα accesskey
<a href="/accesskey_example2.html" accesskey="a">Πατήστε τον συνδιασμό πλήκτρων ALT+a</a>
Μπορείτε να πατήσετε τον παρακάτω σύνδεσμο χρησιμοποιώντας τον συνδυασμό πλήκτρων ALT + a
Πατήστε τον συνδιασμό πλήκτρων ALT + a
Pin It