Παρακάτω θα βρείτε τις λέξεις μαζί με την επεξήγηση τους που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του Affiliate marketing, όπως αυτές ορίζονται στο glossary της Linkwise


Affiliate: Οποιοσδήποτε (ιδιώτης ή εταιρεία) διατηρεί ιστοσελίδα από την οποία έχει τη δυνατότητα να στέλνει επισκέπτες μέσω links (banners ή text links) στη σελίδα του διαφημιζόμενου. Affiliate επίσης μπορεί να είναι κάποιος που στέλνει επισκέπτες στον διαφημιζόμενο μέσω Pay per Click (PPC) campaigns που έχει δημιουργήσει στις μηχανές αναζήτησης. O Affiliate το κάνει αυτό με σκοπό να πληρωθεί από το διαφημιζόμενο ένα προσυμφωνημένο ποσό ή προμήθεια εφόσον ο επισκέπτης που του στείλει πραγματοποιήσει την επιθυμητή ενέργεια (συνήθως αγορά).

Affiliate Network (Affiliate Δίκτυο): Ένα Affiliate Δίκτυο σαν το Linkwise Affiliate Network, αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους διαφημιζόμενους και τους Affiliates. Τα δίκτυα προσφέρουν υπηρεσίες Affiliate Marketing, όπως tracking, reporting, campaign management, fraud tracking, logistics, πληρωμές κλπ.

Affiliate Marketing: Ο όρος περιγράφει τη σχέση ανάμεσα στον διαφημιζόμενο (merchant ή advertiser) και στον affiliate (ή publisher), κατά την οποία ο δεύτερος προωθεί επισκέπτες στην ιστοσελίδα του πρώτου και πληρώνεται μόνο εφόσον οι επισκέπτες αυτοί πραγματοποιήσουν μία προσυμφωνημένη ενέργεια (τις περισσότερες φορές η ενέργεια αυτή είναι η πραγματοποίηση μιας αγοράς).

Affiliate link: Το link το οποία περιλαμβάνει τον κώδικα που καταγράφει (κάνει track) τον χρήστη που προήλθε από κάποιον affiliate. Κάθε affiliate link περιέχει το μοναδικό affiliate ID που παίρνει ο affiliate κατά την εγγραφή που στο δίκτυο και καταγράφει πωλήσεις, αριθμό clicks κλπ, έτσι ώστε να αποδοθεί στον κάθε affiliate η προμήθεια που του αντιστοιχεί.

Banner: Ένα είδος δημιουργικού που μπορεί να τοποθετηθεί στην ιστοσελίδα κάποιου affiliate με σκοπό να στείλει χρήστες στην σελίδα του διαφημιζόμενου. Τα banners συνήθως είναι διαθέσιμα σε πολλές διαστάσεις, ενώ μπορούν να είναι σε μορφή εικόνας (συνήθως GIF images), HTML ή flash.

Banner Rotator: Ένα εργαλείο που επιτρέπει στον affiliate να δημιουργεί εναλλασσόμενα δημιουργικά της ίδιας διάστασης από πολλές διαφορετικές καμπάνιες. Το εργαλείο παρέχει τον κώδικα και την επιλογή των δημιουργικών για τη δημιουργία του rotator.

Clickbot: Πρόγραμμα σχεδιασμένο να ανιχνεύει ιστοσελίδες και να κλικάρει αυτόματα στα links με σκοπό να καταγράψει όλες τις σελίδες και τα links τους. Χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων από τις μηχανές αναζήτησης (Google, Yahoo!, MSN) για να κάνει index τυχόν νέες σελίδες έτσι ώστε να εμφανίζονται στις σελίδες αποτελεσμάτων αναζήτησης.

Click-Through: Η στιγμή κατά την οποία ένας χρήστης κάνει click σε ένα δημιουργικό (banner ή text link) για να μεταβεί στη σελίδα του διαφημιζόμενου,

Click-Through Rate (CTR): Ο αριθμός των clicks που έγιναν σε ένα δημιουργικό προς τον συνολικό αριθμό των εμφανίσεων (Impressions) του συγκεκριμένου δημιουργικού. Π.χ. Αν μία σελίδα έχει 100 επισκέπτες εκ των οποίων οι 5 έκαναν click στο banner, το banner αυτό είχε 5% CTR.

Conversion: Όταν ο επισκέπτης πραγματοποιεί την επιθυμητή ενέργεια (ολοκλήρωση αγοράς, συμπλήρωση φόρμας, εγγραφή κλπ), δηλαδή η μετατροπή του από επισκέπτη σε “πελάτη” (όπως ορίζεται αυτό κάθε φορά).

Conversion Rate: Το ποσοστό των των επισκεπτών σε μία σελίδα που πραγματοποιούν την επιθυμητή ενέργεια, π.χ. αν ένας χρήστης ανά κάθε 100 επισκέπτες στο site πραγματοποιεί μία αγορά, τότε το Conversion Rate είναι 1%.

Cookie: Ένα αρχείο που αποθηκεύεται στον υπολογιστή του χρήστη και καταγράφει πληροφορίες απαραίτητες για την απόδοση της αντίστοιχης προμήθειας στον affiliate (affiliate ID, καμπάνια, banner ID). Το αρχείο αυτό στέλνεται από τον server στον browser που χρησιμοποιεί ο χρήστης εκείνη τη στιγμή και αποθηκεύεται στον υπολογιστή. Τα cookies έχουν προκαθορισμένη διάρκεια κατά την οποία ο affiliate κερδίζει προμήθεια για τις αγορές που θα πραγματοποιήσει ο χρήστης που έστειλε στη σελίδα του διαφημιζόμενου.

Cost per Action (CPA): Το ποσό που πληρώνει ένας διαφημιζόμενος για την πραγματοποίηση μιας επιθυμητής ενέργειας, την οποία ορίζει ο ίδιος. Ο τρόπος αυτός πληρωμής βρίσκεται στην καρδιά του λεγόμενου Performance marketing και ειδικότερα του Affiliate marketing.

Cost per Click (CPC): Το ποσό που πληρώνει ένας διαφημιζόμενος ανά κλικ. Ο τρόπος αυτός πληρωμής συναντάται κυρίως στο Google Adwords, το Facebook κ.α.

Cost per Thousand ή Cost per Mille (CPM): Το ποσό που πληρώνει ένας διαφημιζόμενος ανά χίλιες εμφανίσεις (Impressions) της διαφήμισής του.

Cost per Sale (CPS): Το ποσό που πληρώνει ένας διαφημιζόμενος για κάθε ολοκληρωμένη πώληση. Οι affiliate καμπάνιες CPS αποδίδουν προμήθεια στον affiliate για κάθε ολοκληρωμένη και επιβεβαιωμένη αγορά.

Custom Landing Page: Η σελίδα προορισμού, δηλαδή η σελίδα στην οποία πηγαίνει ο χρήστης αφού κάνει κλικ σε κάποιο δημιουργικό, την οποία όμως μπορεί να ορίσει ο affiliate. Κάποιες καμπάνιες στο affiliate δίκτυό μας δίνουν τη δυνατότητα στον affiliate να κάνει deep linking στέλνοντας το χρήστη σε μία συγκεκριμένη σελίδα του διαφημιζόμενου, π.χ. σελίδα εγγραφής, σελίδα προϊόντος κ.ο.κ.

Data feed: Ένα αρχείο (συνήθως σε μορφή CSV ή XML) το οποίο περιλαμβάνει πληροφορίες για τα προϊόντα ή υπηρεσίες ενός διαφημιζόμενου. Το αρχείο αυτό συνήθως περιλαμβάνει URL, όνομα και περιγραφή προϊόντος, φωτογραφίες και άλλες πληροφορίες. Ο Affiliate το χρησιμοποιεί σε περίπτωση που θέλει να εμπλουτίσει το περιεχόμενο της σελίδας του με σχετικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν την πώληση και επιπλέον διευκολύνει το deep linking, τη μεταφορά δηλαδή του χρήστη κατευθείαν στην σχετική σελίδα του προϊόντος για το οποίο διάβαζε πληροφορίες. Η δυνατότητα να χρησιμοποιήσει κανείς Data feeds στο Linkwise Affiliate Δίκτυο, δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, αλλά αυτό πρόκειται να αλλάξει σύντομα.

Deep linking: Το link που στέλνει τον χρήστη σε μία σελίδα μέσα στο site του διαφημιζόμενου, πέραν της αρχικής. Η σελίδα στην οποία φτάνει ο χρήστης μπορεί να είναι μια σελίδα προϊόντος, κατηγορίας ή άλλη σελίδα.

Deploy/Deployment: Η δυνατότητα που έχει ένας affiliate να χρησιμοποιήσει το ίδιο δημιουργικό σε δύο ή περισσότερες σελίδες και να μπορεί να βλέπει ξεχωριστά τα στατιστικά των δημιουργικών αυτών. Δίπλα σε κάθε δημιουργικό υπάρχει η επιλογή “Deployment”. Κάνοντας κλικ στην επιλογή αυτή, εμφανίζεται ένα πεδίο όπου μπορεί ο affiliate να δώσει το όνομα που θέλει έτσι ώστε να δει στη συνέχεια τα στατιστικά του συγκεκριμένου Deployment. Από την περιοχή “Εργαλεία” και την επιλογή “Προβολή Deployed Δημιουργικών” μπορεί ο affiliate να δει και να επεξεργαστεί τα Deployments που έχει δημιουργήσει.

Δημιουργικά: Τα διαθέσιμα banners και text links για την προώθηση μιας affiliate καμπάνιας, τα οποία ο affiliate τοποθετεί στη σελίδα του με σκοπό να στείλει χρήστες στην σελίδα του διαφημιζόμενου. Τα banners συνήθως είναι διαθέσιμα σε πολλές διαστάσεις, ενώ μπορούν να είναι σε μορφή εικόνας (συνήθως GIF images), HTML ή flash.

Διαφημιζόμενος (Advertiser ή Merchant): Εταιρεία η οποία διατηρεί ιστοσελίδα, όπου ο επισκέπτης μπορεί να πραγματοποιήσει κάποιου είδους συναλλαγή. Τις περισσότερες φορές μιλάμε για την ολοκλήρωση μιας αγοράς (σε αυτή την περίπτωση δηλαδή ο διαφημιζόμενος διατηρεί ηλεκτρονικό κατάστημα/e-shop) αλλά η συναλλαγή αυτή μπορεί να αφορά και άλλες ενέργειες, όπως τη συμπλήρωση μιας φόρμας παραγγελιών, την εγγραφή του επισκέπτη στην ιστοσελίδα, την εισαγωγή του email του για την εγγραφή σε newsletter κ.α.

Earnings per Click (EPC): Υπολογίζεται διαιρώντας την προμήθεια με τον αριθμό των clicks που έχει λάβει ένα banner ή μία καμπάνια συνολικά. Παρόλο που οι affiliate καμπάνιες συνήθως δεν πληρώνουν με βάση το κλικ, ο δείκτης αυτός βοηθάει τον affiliate να έχει μια εικόνα του πόσο καλά πηγαίνει μια καμπάνια σε σχέση με μια άλλη. Για παράδειγμα, μεγάλος αριθμός κλικ με μικρό ποσό προμήθειας οδηγούν σε χαμηλό EPC, πράγμα το οποίο σημαίνει πως ο affiliate στέλνει πολλούς χρήστες στη σελίδα του διαφημιζόμενου οι οποίοι όμως δεν μετατρέπονται σε πελάτες (conversion).

Επόμενη πώληση (Sub Sale): Κάθε αγορά που πραγματοποιείται από τον ίδιο χρήστη μετά την πρώτη αγορά του και μέσα στη διάρκεια του cookie. Όταν ένας affiliate στείλει ένα χρήστη στη σελίδα του διαφημιζόμενου, ο χρήστης πραγματοποιήσει μία αγορά και επιστρέψει κάποιες ημέρες αργότερα απευθείας στη σελίδα του διαφημιζόμενου για να πραγματοποιήσει μια δεύτερη αγορά, τότε αυτή η δεύτερη αγορά θεωρείται Sub Sale. Όλες οι affiliate καμπάνιες του δικτύου μας δίνουν προμήθεια για τα Sub Sales και μάλιστα κάποιες φορές υψηλότερη προμήθεια από εκείνη της αρχικής αγοράς.

Geo-Targeting: Η στόχευση μιας καμπάνιας σε χρήστες βάσει της γεωγραφικής τους τοποθεσίας. Ενδέχεται μια καμπάνια να είναι διαθέσιμη μόνο για χρήστες μιας συγκεκριμένης χώρας, π.χ. Ελλάδα. Σε αυτή την περίπτωση, η πληροφορία αυτή αναγράφεται στην ενότητα “Λεπτομέρειες Καμπάνιας” μόλις κάνετε κλικ στο όνομα της καμπάνιας.

Graphic Interchange Format (GIF): Τύπος αρχείου κατάλληλος για μικρές σχετικά εικόνες/banners. Μπορεί να είναι επίσης animated GIF, δηλαδή μια σειρά GIF εικόνων που σχηματίζουν ένα animated banner (banner με εναλλαγή εικόνων).

HTML Δημιουργικά: Τα διαθέσιμα δημιουργικά μιας καμπάνιας σε μορφή HTML. Στην ενότητα “HTML Δημιουργικά” μέσα σε μία καμπάνια, είναι επίσης διαθέσιμα και τα Flash banners. Βρίσκονται εκεί ώστε να ξεχωρίζουν από την δεύτερη κατηγορία banners, τα “Image Δημιουργικά”.

Image Δημιουργικά: Τα διαθέσιμα δημιουργικά μιας καμπάνιας σε μορφή εικόνας (συνήθως GIF Image).

Impressions: Ο αριθμός των εμφανίσεων ενός banner ή μιας καμπάνιας (ή μιας ιστοσελίδας). Συγκεκριμένα, ο δείκτης αυτός αντικατοπτρίζει πόσες φορές έγινε request από τον server για τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και άρα θεωρητικά πόσες φορές είδε κάποιος χρήστης τη σελίδα ή το banner.

Κώδικας: Εδώ μιλάμε για κώδικα HTML, δηλαδή ο κώδικας που χρησιμοποιείται για την δημιουργία ιστοσελίδων. Μέσα από το σύστημα της Linkwise μπορεί ο affiliate απλά να αντιγράψει τον κώδικα που δημιουργείται αυτόματα και περιέχει το affiliate link και το προσωπικό του affiliate ID, και να τον επικολλήσει στη σελίδα του.

Landing Page: Η σελίδα στην οποία μεταφέρεται ο χρήστης αφού πατήσει κάποιο affiliate/διαφημιστικό link. Η σελίδα αυτή μπορεί να είναι οποιαδήποτε σελίδα από το site του διαφημιζόμενου, αλλά συχνά είναι μια σελίδα ειδικά σχεδιασμένη να επεξηγεί τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που αναφέρονται στη διαφήμιση και στόχο έχει να μετατρέψει τους επισκέπτες που φτάνουν εκεί σε πελάτες (conversion). Ο affiliate συχνά μπορεί να επιλέξει ο ίδιος το landing page στο οποίο θα στείλει το χρήστη (βλ. Custom Landing Page).

Lead: Κυριολεκτικά, κάποιος που έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα μιας εταιρείας και ως εκ τούτου έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να μετατραπεί σε πελάτη. Στο Affiliate, o όρος “lead” περιγράφει μια ενέργεια που έχει προκαθορίσει ο διαφημιζόμενος, εκτός της πώλησης, για την οποία ο affiliate πληρώνεται μια προμήθεια. Ένα lead μπορεί να είναι η συμπλήρωση μιας φόρμας, η εγγραφή σε κάποια υπηρεσία, η παραχώρηση του κινητού του χρήστη κ.α. Μία per Lead καμπάνια είναι μια καμπάνια που δίνει προμήθεια για μια προκαθορισμένη ενέργεια που δεν είναι πώληση (βλ. Pay-per-Lead).

Optimized Rotators: Rotators σχεδιασμένοι είτε από το διαφημιζόμενο είτε από την Linkwise, οι οποίοι σας επιτρέπουν να εναλλάσσετε banners στην ιστοσελίδα σας χρησιμοποιώντας έναν απλό κώδικα. Η εναλλαγή των διαφημίσεων βασίζεται στην αποτελεσματικότητα τους δηλαδή το rotator προβάλει περισσότερο τις διαφημίσεις που έχουν τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην ιστοσελίδα σας.

Order ID (ID Παραγγελίας): Ο μοναδικός κωδικός μιας παραγγελίας. Τα Order ID ορίζονται από το διαφημιζόμενο και διαφέρουν σε μορφή από διαφημιζόμενο σε διαφημιζόμενο.

Όροι και Προϋποθέσεις Προγράμματος: Οι όροι που θέτει ένας διαφημιζόμενος για την affiliate καμπάνια του. Ο affiliate είναι υποχρεωμένος πριν αρχίσει να προωθεί κάποια συγκεκριμένη καμπάνια να διαβάσει τους όρους που θέτει ο διαφημιζόμενος, κάνοντας κλικ στην επιλογή “Περιγραφή Καμπάνιας” μέσα στην αντίστοιχη καμπάνια. Οι όροι μπορεί να περιλαμβάνουν περιορισμούς και οδηγίες για την προώθηση μέσω PPC, τα επιτρεπόμενα display URLs, τη στόχευση κλπ.

Όροι Χρήσης: Οι όροι που υποχρεούται ο affiliate να διαβάσει και να αποδεχτεί κατά την αίτηση εγγραφής του στο Affiliate δίκτυο της Linkwise, και περιγράφουν μεταξύ άλλων τις υποχρεώσεις του affiliate, τον τρόπο πληρωμής του, ζητήματα πνευματικών δικαιωμάτων κ.α.

Pay-per-Click (PPC): Το μοντέλο πληρωμής όπου ο διαφημιζόμενος πληρώνει ένα προσυμφωνημένο ποσό για κάθε click στο δημιουργικό της καμπάνιας του. Με άλλα λόγια στις PPC καμπάνιες ο affiliate πληρώνεται για κάθε επισκέπτη που στέλνει στη σελίδα του διαφημιζόμενου. Το σύστημα αυτό πληρωμής δεν είναι πολύ διαδεμένο στο affiliate marketing, όπου η έμφαση είναι στο αποτέλεσμα και όχι απλά στο click.

Pay-per-Lead (PPL): Το μοντέλο πληρωμής όπου ο διαφημιζόμενος πληρώνει ένα προσυμφωνημένο ποσό για κάθε lead που του στέλνει ο affiliate, όπου lead είναι ο χρήστης εκείνος που θα πραγματοποιήσει μια συγκεκριμένη ενέργεια, εκτός της πώλησης (βλ. Lead). Οι per lead καμπάνιες είναι αρκετά συχνές στο affiliate marketing, ειδικά για υπηρεσίες που δεν περιλαμβάνουν κάποια οικονομική συναλλαγή (π.χ. όταν ο διαφημιζόμενος θέλει να αυξήσει τις εγγραφές στο newsletter του κ.α.).

Pay-per-Sale (PPS): Το μοντέλο πληρωμής όπου ο διαφημιζόμενος πληρώνει μία προσυμφωνημένη προμήθεια για κάθε ολοκληρωμένη πώληση που πραγματοποιείται από χρήστη που έχει προέλθει από affiliates. Οι per sale καμπάνιες είναι πολύ συχνές στο affiliate marketing, ειδικά για τους διαφημιζόμενους που έχουν ως βασικό στόχο να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.

Publisher: Άλλη ονομασία για τον affiliate. Χρησιμοποιείται κυρίως στην αγορά των ΗΠΑ (βλ. Affiliate).

Προμήθεια: Το ποσό που πληρώνει ο διαφημιζόμενος τους affiliates για την ολοκλήρωση μιας συγκεκριμένης ενέργειας. Στα στατιστικά του affiliate, η προμήθεια είναι το ποσό που λαμβάνει από την Linkwise για τις πωλήσεις ή τα leads που έχει πραγματοποιήσει.

Real-time: Στατιστικά τα οποία είναι live, που σημαίνει πως δεν υπάρχει καμία καθυστέρηση στην επεξεργασία των πληροφοριών πέρα από τον χρόνο που είναι απαραίτητος για να μεταφερθούν τα δεδομένα στο διαδίκτυο.

Referrals: Οι affiliates που έχει παραπέμψει να εγγραφούν στο Linkwise Affiliate Network κάποιος άλλος ήδη εγγεγραμμένος affiliate. Ο affiliate το κάνει αυτό έτσι ώστε να κερδίζει επιπλέον 10% των προμηθειών που κερδίζουν τα δικά του referrals για 1 χρόνο. Ο affiliate μπορεί να δει το σύνολο των referrals του αλλά και της προμήθειας που έχει κερδίσει από εκείνους (βλ. Referral Bonus) από την επιλογή “Προβολή Referrals” στην ενότητα “Εργαλεία”.

Referral Bonus: Οι προμήθειες που κερδίζει ένας affiliate από τα referrals του, δηλαδή τους affiliates που έχει παραπέμψει εκείνος να γραφτούν στο δίκτυο, μέσω του κώδικα που του δίνει το σύστημα (βλ. “Super Affiliate”).

Sub-ID: Μία ή και περισσότερες (με τη μορφή subid1, subid2 κλπ.) ετικέττες που μπορεί να προσθέσει ο Affiliate στο Affiliate link που παίρνει μέσα από το Linkwise Affiliate Network. Δίνοντας διαφορετικές τιμές στο Sub-ID ενός link μπορούμε να παρακολουθούμε τα στατιστικά του για κάθε Sub-ID ξεχωριστά. Για παράδειγμα μπορούμε να πάρουμε ένα link και να το χρησιμοποιήσουμε σε μια Google Adwords καμπάνια δίνοντας κάθε φορά ως τιμή στο Sub-ID το όνομα του keyword από όπου ήρθε το click. Έτσι, για το ίδιο link, παρακολουθούμε ξεχωριστά την αποτελεσματικότητα του κάθε keyword.

Super Affiliate: Ο affiliate εκείνος που παραπέμπει άλλους affiliates να γραφτούν στο δίκτυο, κερδίζοντας επιπλέον 10% της προμήθειάς που κερδίζουν εκείνοι για 1 χρόνο. Ο κώδικας που χρειάζεται να τοποθετήσει ο affiliate στο site του έτσι ώστε να παραπέμπει νέους affiliates και αυτοί να καταγράφονται ως δικά του referrals, βρίσκεται στην επιλογή “Super Affiliate” στην ενότητα “Εργαλεία”. (Σημ.: σε κάποια δίκτυα του εξωτερικού ο όρος Super Affiliate αναφέρεται απλώς στο μικρό ποσοστό των affiliates εκείνων που φέρνουν τις περισσότερες πωλήσεις).

Text link: Ένας σύνδεσμος κειμένου, δηλαδή ένα link που δεν συνοδεύεται από εικόνα. Ο affiliate μπορεί να προτιμήσει να χρησιμοποιήσει text link αντί για banner, σε περίπτωση που θέλει για παράδειγμα να εισάγει ένα affiliate link σε ένα κείμενο, να δώσει ένα link σε κάποιο social network κ.α.

Pin It