Για να ανοίξουμε το Ευρετήριο Διευθύνσεων πατάμε από το κεντρικό μενού
Εργαλεία > Ευρετήριο Διευθύνσεων


ή το κουμπί Ευρετήριο από τα κύρια κουμπιά που εμφανίζονται στην κορυφή του στο κεντρικού παραθύρου του Thunderbird


Το παράθυρο του Ευρετηρίου Διευθύνσεων χωρίζεται σε 3 τμήματα (όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα):
- στο αριστερό τμήμα όπου εμφανίζονται τα ευρετήρια διευθύνσεων
- στο πάνω τμήμα όπου εμφανίζονται όλες οι επαφές ενός ευρετηρίου διευθύνσεων που επιλέγουμε από το αριστερό τμήμα
- και στο κάτω τμήμα όπου εμφανίζονται τα στοιχεία της επαφής που επιλέγουμε από το πάνω τμήμα.


Τα ευρετήρια διευθύνσεων (αριστερό τμήμα)
Στο αριστερό τμήμα, το Προσωπικό Ευρετήριο Διευθύνσεων περιέχει όλες τις επαφές που επικοινωνήσαμε στο παρελθόν. Δηλαδή κάθε φορά που στέλνουμε ένα email σε κάποιον για πρώτη φορά, δημιουργείται αυτόματα μια εγγραφή στο Προσωπικό Ευρετήριο Διευθύνσεων με μόνο στοιχείο την ηλεκτρονική του διεύθυνση.

Οι Επαφές (πάνω τμήμα)
Επιλέγοντας ένα ευρετήριο από το αριστερό τμήμα (πχ. το Προσωπικό Ευρετήριο Διευθύνσεων), βλέπουμε όλες τις επαφές που ανήκουν σε αυτό το ευρετήριο στο πάνω τμήμα. Κάνοντας διπλό αριστερό κλικ επάνω σε μια Επαφή ανοίγει το παράθυρο Επεξεργασίας επαφής όπου μπορούμε να συμπληρώσουμε ότι άλλες πληροφορίες επιθυμούμε για την επαφή αυτή. Οι πληροφορίες αυτές είναι οργανωμένες σε tabs (καρτέλες).


Σημαντικές λειτουργίες κρύβει και το πάτημα του δεξιού κλικ σε μια Επαφή. Στο μενού που αναδύεται εμφανίζονται οι εξής επιλογές:
Ιδιότητες:
ανοίγει το παράθυρο Επεξεργασίας επαφής

Σύνταξη:
ανοίγει το παράθυρο Σύνταξης email έχοντας συμπληρωμένο το email του παραλήπτη με αυτό της επιλεγμένης επαφής

Διαγραφή:
διαγράφει την επιλεγμένη επαφή από το ευρετήριο διευθύνσεων

Επίσης με την χρήση του Ευρετηρίου μπορούμε να στείλουμε ομαδικά emails. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται λεπτομερώς στην ενότητα Αποστολή ενός email σε πολλούς παραλήπτες

Λεπτομερή στοιχεία μιας Επαφής (κάτω μέρος)
Επιλέγοντας μια από τις επαφές του πάνω τμήματος μπορούμε να δούμε τα λεπτομερή στοιχεία της επαφής στο κάτω τμήμα.

Pin It