Το κείμενο αυτό εμφανίζεται με στοίχιση στο κέντρο της οθόνης


Το κείμενο αυτό εμφανίζεται στην οθόνη αρχίζοντας από δεξιότερη εσοχή απ ότι το υπόλοιπο κείμενο


Αυτή είναι μια παράγραφος με στοίχιση στο κέντρο

Αυτή είναι μια παράγραφος με αριστερή στοίχιση

Αυτή είναι μια παράγραφος με δεξιά στοίχιση

Αυτή είναι μια ευθυγραμμισμένη παράγραφος