Πίνακας με στοίχιση στο κέντρο
γραμμή 1, στήλη 1 γραμμή 1, στήλη 2
γραμμή 2, στήλη 1 γραμμή 2, στήλη 2

Πίνακας με στοίχιση στα αριστερά
γραμμή 1, στήλη 1 γραμμή 1, στήλη 2
γραμμή 2, στήλη 1 γραμμή 2, στήλη 2

Πίνακας με στοίχιση στα δεξιά
γραμμή 1, στήλη 1 γραμμή 1, στήλη 2
γραμμή 2, στήλη 1 γραμμή 2, στήλη 2