Πίνακας 2Χ2
γραμμή 1, στήλη 1 γραμμή 1, στήλη 2
γραμμή 2, στήλη 1 γραμμή 2, στήλη 2

Πίνακας 5Χ3
γραμμή 1, στήλη 1 γραμμή 1, στήλη 2 γραμμή 1, στήλη 3
γραμμή 2, στήλη 1 γραμμή 2, στήλη 2 γραμμή 2, στήλη 3
γραμμή 3, στήλη 1 γραμμή 3, στήλη 2 γραμμή 3, στήλη 3
γραμμή 4, στήλη 1 γραμμή 4, στήλη 2 γραμμή 4, στήλη 3
γραμμή 5, στήλη 1 γραμμή 5, στήλη 2 γραμμή 5, στήλη 3

Πίνακας 3Χ1
γραμμή 1, στήλη 1
γραμμή 2, στήλη 1
γραμμή 3, στήλη 1