Αυτό το κείμενο είναι bold
Αυτό το κείμενο είναι strong
Αυτό το κείμενο είναι big

Αυτό το κείμενο είναι emphasized

Αυτό το κείμενο είναι italic

Αυτό το κείμενο είναι υπογραμμισμένο

Αυτό το κείμενο είναι μικρό

Υπόλοιπο κείμενο Αυτό το κείμενο είναι βάση

Υπόλοιπο κείμενο Αυτό το κείμενο είναι εκθέτης

Αυτό το κείμενο είναι κώδικας
Αυτό το κείμενο είναι μεταβλητή
Αυτό το κείμενο είναι κείμενο τηλετύπου