Αυτό το κείμενο είναι κώδικας
Αυτό το κείμενο είναι μεταβλητή
Αυτό το κείμενο είναι κείμενο τηλετύπου