Παραδείγματα με μη-αριθμητικές λίστες

Παραδείγματα με αριθμητικές λίστες

 1. Armenian type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Cjk-ideographic type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Decimal type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Decimal-leading-zero type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Georgian type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Hebrew type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Hiragana type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Hiragana-iroha type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Katakana type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Katakana-iroha type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Lower-alpha type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Lower-greek type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Lower-latin type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Lower-roman type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Upper-alpha type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Upper-latin type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. Upper-roman type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. None type
 2. Tea
 3. Coca Cola
 1. inherit type
 2. Tea
 3. Coca Cola