Αυτή είναι μια παράγραφός της οποίας όλες οι πλευρές του πλαισίου έχουν πάχος 10 pixels

Αυτή είναι μια παράγραφός της οποίας η πάνω και κάτω πλευρά του πλαισίου έχει πάχος 5 pixels, ενώ η δεξιά και αριστερή πλευρά του πλαισίου έχει πάχος 10 pixels

Αυτή είναι μια παράγραφός της οποίας η πάνω πλευρά του πλαισίου έχει πάχος 5 pixels, η δεξιά και αριστερή πλευρά έχει πάχος 10 pixels και η κάτω πλευρά έχει πάχος 1 pixel

Αυτή είναι μια παράγραφός της οποίας η πάνω πλευρά του πλαισίου έχει πάχος 5 pixels, η δεξιά πλευρά έχει πάχος 10 pixels, η κάτω πλευρά έχει πάχος 1 pixel και η αριστερή πλευρά έχει την τιμή 'medium'