Πληκτρολογώντας ένα URL (ή αλλιώς Διεύθυνση) στον browser μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στο αρχείο που αυτό "δείχνει" στο Internet. Στο παράδειγμα της παραπάνω εικόνας, πατώντας το enter, θα έχουμε πρόσβαση στο αρχείο index.html το οποίο βρίσκεται στην διαδρομή mathimata/html/ του server ο οποίος φιλοξενεί τα αρχεία του Domain Name wlearn.gr

Στον κώδικα HTML, χρησιμοποιούμε URLs για να "δείξουμε", μέσα από ένα html έγγραφο, ένα άλλο html έγγραφο ή άλλη μορφή αρχείου, όπως εικόνες, ήχους, αρχεία pdf κτλ. που βρίσκονται μέσα στο Internet. Σε έναν σύνδεσμο <a>, για παράδειγμα, τοποθετούμε στην ιδιότητα href το URL που θέλουμε να δείχνει ο σύνδεσμος :
<a href="http://www.wlearn.gr/index.php">WLearn home page</a>
Διαβάστε περισσότερα για τους Συνδέσμους

Σε μια εικόνα <img>, τοποθετούμε στην ιδιότητα src το URL το οποίο δείχνει την τοποθεσία που βρίσκεται η εικόνα:
<img xsrc="http://www.wlearn.gr/images/logo.jpg" />
Διαβάστε περισσότερα για τις Εικόνες

Τα μέρη ενός URL

Μια πλήρη Διεύθυνση έχει την παρακάτω σύνταξη:
πρωτόκολλο://host.domain:port/διαδρομή/όνομα αρχείου

Πρωτόκολλο: ορίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς του αρχείου. Το πιο συνηθισμένο είναι το http (Hyper Text Transfer Protocol ).

Host: το καθορισμένο host για το πρωτόκολλο http είναι το www.

Domain: ορίζει το όνομα του Domain Name, πχ. wlearn.gr, in.gr, disabled.gr

Port: ορίζει τον αριθμό της πόρτας του server από τον οποίον διαβάζουμε το αρχείο. Συνήθως παραλείπεται από το URL. Η προκαθορισμένη πόρτα για το πρωτόκολλο http είναι η 80.

Διαδρομή: ορίζει την διαδρομή που βρίσκεται το αρχείο στον server. Όταν παραλείπουμε την διαδρομή, τότε το αρχείο πρέπει να είναι στο root directory του website (πχ. http://www.wlearn.gr/index.html, το αρχείο index.html βρίσκεται στο root directory του server).

Όνομα αρχείου: ορίζει το όνομα αρχείου. Σε περίπτωση που αυτό λείπει (πχ. http://www.wlearn.gr), τότε ο browser ψάχνει για τα αρχεία index.asp ή index.php ή index.html (ανάλογα με τις ρυθμίσεις του server).

Στην διευθύνση http://www.wlearn.gr:80/mathimata/html/urls.html, το http είναι το πρωτόκολλο μεταφοράς του αρχείου urls.html στον client, το www είναι το host, το wlearn.gr είναι το Domain Name, το :80 είναι η πόρτα του server από όπου θα συνδεθεί ο client ώστε να διαβάσει το αρχείο urls.html, το mathimata/html/ είναι η διαδρομή του αρχείου στον server και το urls.html είναι το αρχείο που θα διαβάσει ο browser του client

Πρωτόκολλα μεταφοράς αρχείων

Πρωτόκολλα Περιγραφή
gopher όταν πρόκειται για αρχείο απο έναν gopher server
file όταν πρόκειται για αρχείο στον τοπικό δίσκο του υπολογιστή μας
ftp όταν πρόκειται για αρχείο από έναν ftp server
http όταν πρόκειται για αρχείο από έναν World Wide Web server
news όταν πρόκειται για newsgroup
telnet όταν πρόκειται σύνδεση telnet
WAIS όταν πρόκειται για αρχείο από έναν WAIS server

Παραδείγματα συνδέσμων για διάφορα πρωτόκολλα επικοινωνίας

Πρωτόκολλο http
<a href="http://www.wlearn.gr">link</a>

Πρωτόκολλο ftp
<a href="ftp://ftp.wlearn.gr/downloads/install.exe">link</a>

Πρωτόκολλο telnet
<a href="telnet://username:password @wlearn.gr:767">link</a>

Η ετικέτα <base> και οι σύνδεσμοι της σελίδας

Η ετικέτα <base> του τμήματος head μιας σελίδας HTML, ορίζει ένα URL βάση του οποίου σχηματίζονται όλα τα υπόλοιπα URLs μέσα στην σελίδα αυτή. Πχ. αν σε μια σελίδα html ορίσουμε την ετικέτα <base> όπως παρακάτω:
Η ετικέτα base
<base href="http://www.wlearn.gr/index.php" />
τότε όλες οι διευθύνσεις που ορίζονται στους συνδέσμους, τις εικόνες, τα scripts κτλ. της σελίδας αυτής, θα σχηματηστούν με το πρόθεμα http://www.wlearn.gr/. Έτσι, για παράδειγμα, ο σύνδεσμος <a xhref="mathimata/index.html"> θα μας πηγαίνει στην διεύθυνση http://www.wlearn.gr/mathimata/index.html

Παράδειγμα χρήσης της ετικέτας <base>
<html>
<head>
<title>Η χρήση της ετικέτας base</title>
<base href="http://www.wlearn.gr/index.php" />
<meta content="text/html; charset=iso-8859-7" />

<link href="css/wlearn.css" rel="stylesheet" type="text/css" />

<script src="http://www.wlearn.gr/scripts/myscript.js">
</head>

<body>

<img src="images/papagalos.jpg" />
<a href="index.html">Link προς την Κεντρική Σελίδα</a>
<a href="downloads/index.html">Downloads</a>

<form action="form_action.asp" method="get">
Όνομα: <input type="text" name="onoma" value="Ακης"><br />
Επώνυμο: <input type="text" name="eponymo" value="Καργιοφύλλης"><br />
<input type="submit" value="Υποβολή Φόρμας">
</form>

</body>
</html>
Στο τμήμα HEAD του παραπάνω HTML κώδικα έχουμε προσθέσει την ετικέτα <base> ορίζοντας το URL http://www.wlearn.gr/index.php βάση του οποίου θα σχηματιστούν όλα τα URLs του κώδικα αυτού.

Έτσι στην ετικέτα :
<link xhref="css/wlearn.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
το URL από το οποίο θα "διαβάζει" τα στυλ που βρίσκονται στο αρχείο wlearn.css , είναι το
http://www.wlearn.gr/css/wlearn.css

Στην ετικέτα:
<script src="http://www.wlearn.gr/scripts/myscript.js">
το URL θα παραμείνει ως έχει γιατί η διεύθυνση είναι απόλυτη και όχι σχετική καθώς περιέχει το "http://"

Στην ετικέτα :
<img src="images/papagalos.jpg" />
το URL από το οποίο ο browser θα "διαβάσει" και θα εμφανίσει την εικόνα papagalos.jpg είναι το
http://www.wlearn.gr/images/papagalos.jpg

Στην ετικέτα:
<a href="index.html">Link προς την Κεντρική Σελίδα</a>
το URL στο οποίο θα δείχνει ο link αυτός είναι το
http://www.wlearn.gr/index.html

Στην ετικέτα : <a href="downloads/index.html">Downloads</a>
το URL στο οποίο θα δείχνει ο link αυτός είναι το
http://www.wlearn.gr/downloads/index.html

Στην ετικέτα :
<form action="form_action.asp" method="get">
το URL του script form _ action.asp από το οποίο θα "διαβάσει" η φόρμα μετά την υποβολή της είναι το
http://www.wlearn.gr/form_action.asp

Συμβουλή:
Είναι καλό να χρησιμοποιούμε σε κάθε μας σελίδα την ετικέτα <base> γιατί αν θελήσουμε να αλλάξουμε domain name ή το όνομα του φακέλου που βρίσκονται τα αρχεία του site μας, δεν θα είμαστε αναγκασμένοι να αλλάξουμε όλα τα url μέσα στις σελίδες μας, αλλά μόνο το url της ιδιότητας href της ετικέτας <base> που βρίσκεται στην ενότητα <head> κάθε HTML σελίδας μας

Απόλυτες και Σχετικές Διευθύνσεις

Μια Απόλυτη Διεύθυνση (Absolute URL) χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να δείξουμε ένα έγγραφο το οποίο δεν είναι σχετικό με το τρέχον έγγραφο (δηλαδή με το έγγραφο στο οποίο βρίσκεται η Διεύθυνση). Απόλυτες διευθύνσεις χρησιμοποιούμε κυρίως όταν θέλουμε να προσθέσουμε στο html έγγραφο μας έναν σύνδεσμο προς ένα άλλο Web Site.
Παράδειγμα απόλυτης διεύθυνσης
<a href="http://www.in.gr">Link to in.gr</a>
Pin It